binat1b`i-natn1BolPangnguroy sa pwit tan pwit nan sayay bagay bilang sa lastiko, pigaw nin umanro ya.TagBanat.IloBinnat.EngTo flex back and forth.Syn clsbira 1natnatunat 22BolKapapa'sar a si sayay tawon kaanda' sa sayay masakit ket mapasublian ya.TagBinat.IloBinatEngThe relapse of an illness or extension of it.Relsakit1 1Der.binatenmabinatmaminat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *