antisipo'an-ti-si-poSpanticipoadvance, retaining feenoldBolPau'nan bayad para sa sayay saliwen ta pigaw nin kai yayna malako' sa raruma o siguradon saliwen o bayadan ya.TagAntisipo; paunang bayad; patinga; deposito.IloAntisipo; pauna.EngMoney paid as a pledge of full payment.Syn clspatingapau'na 3Der.antisipwanmangantisipo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *