matama-t`an1BolRway malilimpek sa nigmang nan rupa a saray ipangkit.FilMata.IloMata.EngThe eye.Membukel-matabusalegekneb-matawhrupaRel. tobulagenbuldingenmulagat 1talinmataRelsirmata2BolLumiwa' a lana' tan daya' sa mansabtan a mata nan kuyapes.FilMata ng pigsa.IloMata ti litteg.EngThe center of a boil.Cmpdba'ba' matabukel-matadalukap mataekneb-matamatapubriDer.imatakamatakidem-matamata-matawenmimatapaimatawenpimatawenid.pino nin matatalintawon mata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *