tangkartaŋ-karnBolLugar a mamata'gay; sayay dalan a mako sa ta'gay.TagPaakyat na korte ng lupa.IloSang-at.EngLand sloping upward.AntipataoylumusongRel. toabay 1RelduongitangarDer.itangkarmakatangkarpatangkartumangkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *