akut-akotBol'`a-kut-'`a-kotPuon:akotnBolInsikton bakas ansasakal a mangakot luta' nin igalet nan gaw'en bali na sa patungsoy bali tan raruma et nin lugar.TagPutakti.IloAlumpipinig.EngAn insect with brown wings that looks like a small bumble bee and hauls soil to build its mud house on walls, etc.ClfinsiktoSpch var.aakotAnd