disiplinawendi-si-pli-n`a-wɘnPuon:disiplinaActmanisiplinaPerf.dinisiplinavo1BolPasalen yay sayay tawo sa pigagawa' a mauksoy, mapagdangka' sa kadiryan tan mapanumbok nin rigulasyon tan raruma et.TagDisiplinahin.IloDisiplinaen.EngTo bring under skilled control.Relpasalen2BolPammi nin manepeg nin dusa sa abas a gawa' sa gagaran ipatunong a pigagawa' nan sayay tawo.TagDisiplinahin.IloDisiplinaen.EngTo correct someone for a wrong done.Syn clsdidyawen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *