dungdunganduŋ-du-ŋ`anPuon:dungdongPerf.dinungdunganvlBolMangibwat sa ta'gay ket kikiten o pastangen yay sayay tawo o bagay a ayupa' o iti sa yupa'.TagTanawin mula sa itaas.IloOsdongan.EngTo look down upon something.Der.madungdungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *