amyanan'am-y`a-nanPuon:amyannBolSi diriksyon a iti sa wiri mo no nakaadap ka sa baytan o sa liwaan nan awro.TagHilaga.IloAmianan.EngThe direction towards the north or to the north of a place or thing.RelbagatananbaytanpanrupanGendiriksyonsynnurtiDer.amyanan-baytanmangamyanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *