gawa'ga-w`a'Massgugawa'infBolTrabaho o sayay bagay a matkap nin ipuryadi' o nagawa' nangibwat sa saya nin bagay.TagGawa'.IloAramid.EngAn activity or something that is to be done or has been done.Syn clstrabahoDer.gagawa'gawa'-gawa'gaw'angaw'engaw'engumwa'ipagawa'magawa'maigawa'makagwa'mangwa'mapagwa'migwaannikagwa'nikigawa'pigagawa'say.gawa' sa pamamali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *