kapasidadka-pa-si-d`adSpcapacidadcapacity, ability, authorityn1BolMababaan nan sayay tawo tan say magawa' na; si pagkanepegan a main kona.TagKapasidad.IloKabaelan.EngThe ability, readiness or authority to accomplish something.Syn clsmababaantalinto2BolSay ka'bawan malaman nan sayay pangwan o say umno a maikwa sa sayay pangwan nin animan a bagay a kargawen.TagKapasidad.IloMalaun.EngCapacity or amount that a container can hold.Syn clsmairuranmalaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *