kapasidadka-pa-si-d`adSpcapacidadcapacity, ability, authorityn1BolPakababa' nan sayay tawo nin mangwa' sayan bagay o gawa' tan si manepeg na nin gaw'en.FilKapasidad.IloKabaelan.EngThe ability, readiness or authority to accomplish something.Syn clsmababaantalinto2BolKa'bawan malaman nan sayay pangwan o say umno a maikwa sa sayay pangwan nin animan a bagay a kargawen.FilKapasidad.IloMalaun.EngCapacity or amount that a container can hold.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *