umababo'u-ma-b`a-boPuon:ababovchngBolMabaw'asan kararman nan saya bagay o mag'in nin ambo' ararem ta makwan yan laman o mabaw'asan o maglatan yan ranom.TagBumabaw.IloRumabaw.EngTo become shallow.Antumararem 1Rel. toka'tiPerf.inmababoAtl. is man'umababo