bilang1bi-l`aŋadv1BolBara'mo o main kiparihwan nan bagay o tawo sa saya et nin bagay o tawo.TagParang.IloKasla.EngTo have likeness to something else in some aspect.Syn clsabir 1bara'modumankabakas-bakaskapada 1maiyarigpinaka-1.1advlizerTo give an example of a group.1.2subordconnHypothetically for example.Syn clsalimbawa'1.3phrAs was normally.phrbilang