rupar`u-panBolSi adapan nan ulo nan tawo a syay kamainan mata, a'rong, bebey tan pispis.TagMukha.IloRupa.EngFace.Mema'rongbebey 1mata 1pangapispisSyn clskabakas-bakasRel. tomimusangeranDer.nirupapinakarupa*(pirupa)rupan-rupa