rupar`u-panBolSi adapan nan ulo nan tawo a syay kamainan mata, a'rong, bebey tan pispis.TagMukh^a.IloRupa.EngFace.Mema'rongbebey 1mata 1pangapispisSyn clskabakas-bakaskara 1Der.makapirupamamirupanirupapinakarupapiruruparupan-rupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *