parawpawpa-r`aw-pawadjoldBolSay parti nin babo udinon ata'gay sa sayan bagay. Say animan nin bandan ta'gay nin bagay tan say u'nan ma'kit konan sayay bagay.TagIbabaw.IloRabaw.EngTo be only on the surface, skin deep or a front on a building.Antararem 1.1Syn clsababo 2Der.parawpawen