dilapdi-l`apadvBolSi awro nin sumunor konan si kapresan nin awro.TagBukas.IloInton bigat.EngTomorrow.AntnaaponDer.ipadilapkadilapan