pakamatyanpa-ka-mat-yanPuon:nakapatyangerTagKamatayan; dahilan ng pagkamatay.IloPacatayan.EngThe cause of death.Syn clsmakapalili'nekmakapali'momapalyonpakadisgrasyawan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *