pinanakempi-na-n`a-kɘmPuon:nakemn1deepBolPakagawa' nan sayay tawon mangisip a mangibwat sa kanakman nan diri.TagPag-iisip.IloKananakem.EngA person's way of thinking about things.Syn clskarakar 2pangingisippiusinsya2BolSi pakayadi' nan kaisipan a magdisidido tan gumawa' nin iti sa kanakman na.TagKalooban.IloPakinakem.EngThe will to do s/t.Syn clskarabayan