salanggasa-laŋ-ganBolPaed sa saya bagay nin mangkanabo' kai ya nin napaptak sa luta' o sa yupa' a saya bagay bana' ta nisa'bit ya.TagSanggalang.EngSomething that shields from something.Syn clskalasagpaedsalabanRelisa'bitDer.maisalanggamakasalanggamanalanggamasalanggasalanggawensalanggawen