dausagda-'`u-sagadjoldEngA disarray of things being scattered around disorderly.BolKapapa'sar nin nitatayak a bagay-bagay, a main iti, main itaw.FilKalat.IloWara.Masager yay tatay sin narate' nay dausag sa salas ra sin ibat ya nagtrabaho.When father arrived from work to the disarray in the living room, he was angry.Syn clsdamuyakikakablagecc03/18; ecc08/19; ecc02/20Team approvedDer.idausagmidausagidausag'i-da-'u-sagvinEngTo put things in disarray or disorder or out of their proper place.BolGaw'en nin kasan unong o kasa sa kuston kami'nan a bagay-bagay.FilIkalat.IloIwara.Iyakay saray a'nak nin andi' ra idausag a agamiren ra.Teach the children that they should not mess up their furnishings.Syn clsmagulo 3be disorderlyRel. toidadaluogscatter large itemsECC2/15; ecc12/19Team approved1+idadausagmidausagmi-da-'`u-sagvrBolNikakasawanta' o abas a linya nin raruman bagay.Midausag sa palanggana a nanganan nin palaton tan yawong.The plates and bowls that had been eaten off were piled up in the sink.Syn clsnikakasawanta'scatteredPending1+midadausagnidadausag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *