makasalabanma-ka-s`a-la-banPuon:salabanviaBolNo kai nin makalabas o maka'kit bana' sa bagay nin iti sa dalan, lalabasan, pangkitan tan raruma et.TagMakakahalang.IloMakalapped.EngTo be able to obstruct something.Syn clsbaramakadyongmakapaedmakasabarmakasambenmakasungatmakateblennakatangilPerf.nakasalaban