tubale'tu-b`a-lɘ'nBolTumang o kadmang nan sayay mabistan ginwa' sayay tawo a magwa' a sayan lamang nin gawa' o raruma et nin bagay.TagGanti; kapalit; bayad sa utang na loob.IloSubad; sukat.EngThe reciprocation for kindness or favor done or for bad behavior.Syn clsbale'2 2gun-guna 1itumangpadmangpatbang 2silyantumangRelgamalDer.itubale'kitubale'makatubale'manubale'matubale'matubaleantubaleantubaleentumubale'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *