dakepda-k`ɘpinfBolGawa' nin tarigmesan yay sayay ayep o tawo ket kai yayna makapalayo o makalakwan.TagDakip.IloTiliw.EngThe act of capturing a person or animal that tries to escape.AntbulosDer.dakep-dakepdakpendakpenikidakepipadakepmadakepmadakpanmakadakepmanakep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *