pukukenpu-k`u-kɘnPuon:pukokn1BolIkwa sa sayan lugar a tawo o ayep nin kai sara basta-basta nin maluob raruma o makabulos.TagKulungin.IloKulungen.EngTo confine or put something into an enclosure.2BolSadaan o salabanan a liwaan o dalanan nin tawo, ayep o bagay.TagBakuran.IloKubungen.EngTo enclose or fence in an area.Syn clspalibedansalabananActmamukok