pinakalalamanpi-na-ka-la-la-m`anPuon:lalamanoldpinagkalalaman1gerrareBolSi sayay tawo a mangi'deng konan kaidsen; kasilyan o mangiprisinta.TagKumatawan; katawanin; gumanap.IloPinagkabagi; kas bagi; mangala ti lugar; mangitakder.EngRepresentative, one who represents and serves in another's place.2vacfigBolSi kwinta pirsuna o lalaman.EngThat which serves as a body.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *