bayadb`a-yadnBolKwartan ibi para sa sayay bagay bilang wadi' saliwen, sirbisyo tan raruma et.TagBayad.IloBayad.EngThe payment given for something.Der.bayadanbayadanbayadangumayad1ibayadmakabayadmamayadpabayadtagabayad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *