sabtansab-t`anPuon:sabetvl1BolByan yan pannawag o ngaran a sayay tawo o bagay.TagPangalanan; tawagin; turingan.IloInaganan; tudingan.EngTo designate someone or something as something.Syn clspangarananpannawag2BolUbatan o pugtaan yay talimbukaya' o pasabet.TagSagutin; hulaan.IloPudtuan.EngTo solve or give an answer to a riddle or a puzzle.Der.ipasabtanmasabtan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *