tulotu-l`on1BolNumiro a tumumbok sa rwa.TagTatlo.IloTallo.EngThree.Clfbilang2Syn clstres1.1nThirty.Der.magtulumpulo'mitulumpulo'Cmpdlabintulotuloy duyotulunriboDer.ikatlokakatlokapitlomagtulomagtulunribomagtulunyasotmitlopitlo