akumpanyawan'a-kum-pan-ya-wanPuon:akumpanyaPerf.inakumpanyawanAtl. is man'akumpanyawanvoBolLalamu'nen sa pangungusar uno yupa' sa pannugtog nin instruminto sa musika.TagSaluhan; sabayan.IloDanggayan.EngFor someone to accompany a singer or another player by playing music.Syn clslalamu'nen

Leave a Reply

Your email address will not be published.