balamb`a-lamnBolKapapa'sar nin maatrasan mangyadi' a sayay bagay bilang say kararate' nan tawo o bagay nin mantaga'nan.TagBalam.IloLadaw.EngThe delay of an event.AntsakbaySyn clsnikaatrasatantanDer.mabalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *