masimpitma-sim-p`itPuon:simpitvstBolPigagawa' nin maikunumya sa pangungusar nin bagay-bagay, sa pangngastos nin kwarta, maunong tan maator sa no ani a main. Mainot.TagMatipid.IloNatiped.EngBeing frugal, not extravagant, not wasteful.Antarbosgastadormabalor 2mabulosmadusaymagastos 2Syn clsmaator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *