idipinsa'i-di-p`in-saPuon:dipinsaActmangidipinsaPerf.nidipinsavinBolI'deng o ilaban a rason, o prutiktawan a kadiryan o raruman tawo sa pakasusudi, pakaagrabyado o raruma et.TagIdepensa.IloIdipinsa.EngTo defend or protect something, usually verbally.Syn clsi'deng 3ilaban 1isakitiyagelDer.maidipinsamangidipinsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *