abagay'a-ba-g`ayintrjoldBolIbalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naima-ima sa inilalwan.TagSayang.IloIlala.EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Syn clssayang 2Der.abagayenmaabagay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *