abagay ana'a-ba-g`ay 'a-naCmpd. of*(abagay)intrjoldBolIbalikas yayti nin pangibusngaw nin kaingaran a napirdyan no main nin na'met o nakasa, o no naimaima sa inilalwan.TagSayang.IloIlala.EngAn expression of vain regret or despair over something or someone wasted or lost.Syn clskawaensayang