a'song'`a'-soŋnBolBato o matib'ey nin kayo a kinutkutan sa butlay anggan kapikngaan a pambaywan nagsikabarang usar a a'lo.TagLusong.IloAlsong.EngA large wooden or stone bowl shaped mortar used with a pestle for pounding grains such as rice or corn.Rel. toawrwen2Rela'loDer.a'su-a'song