pahinapa-hi-naSppáginapage, chapternTagrareBolSay binulong nan libro; say papil a nasuratan a parti nan libro.; Si sayay binulong a papil a nakasuratan isturya udino animan a naisurat.TagPahina.IloBinulong ti libro.EngPage, the pages of the book, Page.Syn clsbulong 1.1synpidys