gumaletgu-ma-l`ɘtPuon:galetPerf.gimmaletginmaletvchng1BolGuma'get nin maong sa animan a magsen nin bagay ta pigaw nin kai makabul'is tan manabo'.TagKumapit.IloKumpet.EngFor people or animals to grip something.Syn clsguma'getkumepkepGrtumarigmes2BolDumalit yay sayay bagay sa saya et nin bagay.TagDumikit.IloDumket.EngTo adhere to something.Syn clsdumalit3BolMa'teng nin maglat a sayay bagay bilang wadi' say mabayanin angot bilang sa angtol, banglo tan raruma et. TagKumapit.IloKumpet.EngTo persist on something over a long period of time.Der.gumalet-galet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *