saors`a-'ornBolPangangalap nin masurok a tao; pangangalap nin abaw a ikon a kai ra maaraman nin kalalamo'; abas a panunukli'.TagPanloloko; daya; pangdaraya; kasinungalingan.IloPanagsaur; saur.EngThe act of cheating, Deceit, dishonesty.Syn clsbalinsugawenmanunuba'rakit 2.1Rel. toluko1Der.kasauranmakasaormananaormanaormasaormisasauranpananaorpasaorsaurensinasaor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *