pirdunapir-d`u-naSpperdonapardon, forgivenBolSay pamasinsya o andi' ana maningir sa nagwa' ran makapoy.TagPatawad.IloPakpakawan.EngForgiveness or pardon given.Syn clsdispinsapasinsya 1Der.ipapirdunakipirdunamakapirdunamamirdunamapirdunapirdunawen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *