gusagosg`u-sa-gosnBolPadalan nin saya bagay sa saya et nin bagay nin main nin pwirsa o mad'er.TagKuskusin ng madiin.EngScrapes or scratches.LesgusgosDer.gusagusangusagusenigusagos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *