bali2ba-l`iMassbubalin1BolPa'deng a para piikapan nin tawo.TagBahay.IloBalay.EngThe place where something stays, such as a house or building where one lives.Memdudungawankapakapakusina'whbalkonspecapartmintba'lagbunggalogenpa'deng 22BolSi pangigaletan konan sayay bagay bilang wadi' tadem pigaw nin mausar ya.TagBahay.IloBalay.EngAn enclosure or container of something.Syn clsgarahipangisalipneanCmpdbalinsayngetDer.babalibali-bali2balyangumaliibalikabalimibali1pamamalipibalyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *