kabilanganka-bi-l`a-ŋanPuon:bilang2ptcpBolIgalang yan main kalamo' nin katutulok a sayay tawo.TagIgalang.IloDayawen.EngRespect or count as important and worthy to be responded to.Antbasta-bastawenbastusenmuda-mudawenSyn clsmapagalanganPerf.kinabilangan