garugadi'ga-ru-g`a-di'n1BolSaya yaytin agamiren nan karpintiro a usaren nin mamutol nin kayo, a main sima'-sima' nin tadem na.TagLagari.IloRagadi.EngHandsaw for wood.Rel. tongirew 2putolringgi-ringgit2BolAgamiren nin ipamutol nin alalakin puon kayo tan kwan yan gasulina no usaren ya.TagLagari.IloRagadi.EngA chainsaw.Spch var.guradi'Cmpdgarugadi' pasakgarugadian nin kayoDer.garugadi'nenigarugadi'magarugadi'mangarugadi'pangarugadian