rasonra-s`onSprazón reasonnBolPangibarita' nin kaingaran nan sayay tawo no mayin kai naya rabay a sayay bagay o si ibarita' nan saya tawo no ambale' nangyadi' o kai nagwa' a saya bagay.TagKatwiran.IloRason.EngAn explanation or reason.Syn clsbada'nandipinsa 1pangipapalawayDer.mairasonnagrasonnirasonrumason