pa'borp`a'-bornBolAniman a bagay nin natural o kimikal nin ilawok sa luta' nin mamadali' nin mamatubo', mamaalaki tan mamabungan alalaki tan gulpi sa mula.TagPataba, Guano.EngFertilizer, either chemical or natural.Syn clsgwanwenpataba'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *