bangenba-ŋ`ɘnn1BolBato, pasak o raruma et a ikwan salaban sa sayay bagay ta pigaw nin kai ya tumulin o dumaras.TagKalso.IloTingal.EngA temporary blockage placed to protect or keep items separated or to restrain the movement of objects.Syn clskalsosalaban2figBolKaisipan o tepren a makapaed sa pakapuryadi' nan sayay gagara, plano tan raruma et.TagHadlang.IloLapped.EngA mental or moral obstacle to something.Syn clssalabanDer.bangenanibangenmakabangen