masakbayma-sak-b`ayPuon:sakbayPerf.nasakbayvstBolMangyadi' o magawa' sa udas o awro a mu'na dyan si naitanda'.TagMaaga.IloNasapa.EngEarly, before the usual or appointed time.Antatrasado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *