tumab'angtu-mab-'`aŋPerf.tinmab'angAtc. is mantumab'angPuon:tab'angvchng1BolMagkurang o makasa a taway o timpla nan sayay kanen.TagTumabang.IloLumab-ay.EngFor something to become tasteless.Anttumaway2BolKumapoy a pakarabay o pangangado' konan sayay tawo bilang sa asawa, damag, tan raruma et.TagMawalan ng gana sa isang tao; tumabang.IloMaawanan iti ganas.EngLoss of interest or passion for a person of the opposite sex (wife, boyfriend, etc.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *