wan= pronounwan=copBolIlamo' sa mampag'irgwan a man'isipen nan mampangusar nin irgo.TagSabi.IloNga.EngThought, would say, like.Cmpdwamiwamowamoyowanawangkowaniwaninwanrawantawantamowantawwanti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *