wagwagenwag-wa-g`ɘnPuon:wagwagvoBolMangusar nin pwirsa nin pisisyayen a nagsikabarang nin parti nan sayay bagay bilang sa bali.TagGibain.IloRebbaen.EngTo forcefully and aggressively demolish something that has become weak, such as a house or boat with rotting wood.AntpakiikwaSyn clsabryan 1.5yubaenRelrugrogActmangwagwagPerf.winagwagAtl. is manwagwagen