pa'mutenpa'-mu-tɘnPerf.pina'motPuon:pa'motvaccollBolMangwa' nin animan nin amot pinggat umamot yay sayay bagay, tawo o ayep.TagUminit; painitin.Ilopumudot; bumara; papuduten; pabaraen.EngTo make something become hot.Antparay'epen 1Syn clspairangrangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *