diskumpyadodis-kum-pya-doSpdesconfiadoSuspicious, Diffident, distrustful, mistrustful, jealousadjBolSiti a pigagawa' nan sayay tawo nin kasan pagmamatalek sa kapadan tawo.TagDiskumpyado; walang pagtitiwala; walang tiwala.IloDiskumpyado; awan panagtalek; awanan talek.EngDistrustful, not trusting, no trust to others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *